+48 601 44 96 44

biuro@ekomaks.com

Pompy Ciepła Radom, Kielce, Kraków - Ekomaks

 

Ogrzewanie podłogowe Kielce

 

Rekuperacja Kielce - Ekomaks

 

Uzyskaj dofinansowanie - Ekomaks

Pomoc w pozyskaniu dofinansowania

Potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu dofinansowania, które pozwoli Ci obniżyć koszty inwestycji?

Nasz ekspert udzieli Ci szczegółowych informacji i pomoże w procesie ubiegania się aktualnie dostępne dotacje.

 

+48 793 710 007

 

Program: "Czyste Powietrze"

 

Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz efektywność energetyczną poprzez dofinansowanie demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zakupu nowoczesnych oraz ekologicznych systemów grzewczych, a także innych działań związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

 

Rządowy program "Czyste Powietrze" dedykowany jest właścicielom i współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych posiadających wydzieloną księgę wieczystą.

 

Program stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce. Działa na wielu płaszczyznach, od modernizacji systemów grzewczych po edukację i informację. Program ten ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi, środowisko naturalne oraz rozwój gospodarki. Wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych technologii jest inwestycją w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom. 

 

Dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" obejmuje różne przedsięwzięcia, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym oraz zakup nowoczesnego źródła ciepła spełniającego najwższe normy, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac instalacyjnych.

 

Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z dofinansowania na:

 

- Demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).

- Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

- Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

- Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych oraz drzwi/bram garażowych (obejmujący również demontaż).

- Opracowanie dokumentacji związanej z wymienionymi elementami: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy.

 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

03.01.2023 weszły zmiany w programie Czyste Powietrze

 

Podstawowy poziom dotacji wynosi teraz 40% i przysługuje osobom o dochodach nieprzekraczających 135 000 zł.

Na poziomie podwyższonym dotacja wynosi 70% i jest dostępna dla osób posiadających zaświadczenie z MOPS/GOPS potwierdzające wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego. Dla gospodarstw wieloosobowych dotacja wynosi 1 894 zł, a dla gospodarstw jednoosobowych 2 651 zł.

Najwyższy poziom dotacji wynosi 100% i jest dostępny dla osób o dochodach potwierdzonych zaświadczeniem z MOPS/GOPS. Dla gospodarstw wieloosobowych dotacja wynosi 1 090 zł, a dla gospodarstw jednoosobowych 1 526 zł.

Alternatywnie, osoba może mieć ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Potwierdzenie takiego zasiłku musi być zawarte w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zaświadczenie powinno wskazywać rodzaj zasiłku oraz okres, na który został przyznany. Zasiłek musi być przyznawany w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia oraz musi być przyznawany co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Istnieje również możliwość uzyskania większego dofinansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku, jednak wymagany jest audyt energetyczny. Dotacja do audytu wynosi 100% i wynosi 1 200 zł przy każdym poziomie dofinansowania.

 

Więcej informacji na temat programu "Czyste Powietrze" oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności możesz uzyskać, kontaktując się z naszym specjalistą lub zaglądając na oficjalną stronę programu: www.czystepowietrze.gov.pl 

 

 

Program: "Moje Ciepło"

 

 

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

 

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

 

Beneficjenci

 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:


nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
albo


złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.


Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;


Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

 

Forma dofinansowania

 

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

 

 

 

 

Termin składania wniosków

 

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 

Więcej informacji na temat programu "Moje Ciepło" oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności możesz uzyskać, kontaktując się z naszym specjalistą lub zaglądając na oficjalną stronę programu: www.mojecieplo.gov.pl